หอจดหมายเหตุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

(NIDA ARCHIVES)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๙  โดยรับโอนงานบางส่วนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยขยายและปรับปรุงการศึกษา การฝึกอบรม การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่ภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม: จดหมายเหตุสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและด้านเศรษฐกิจเพื่อช่วยพัฒนาประเทศ นับจากเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาเกือบครึ่งศตวรรษ สถาบันยังดำรงความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการบริหารการพัฒนา  ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งความรู้ทางวิชาการและคุณธรรม เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ  ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันได้ปฏิบัติงานในระดับบริหารกระจายตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย

 

อ่านเพิ่มเติม: พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและด้านเศรษฐกิจเพื่อช่วยพัฒนาประเทศ นับจากเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาเกือบครึ่งศตวรรษ สถาบันยังดำรงความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการบริหารการพัฒนา  ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งความรู้ทางวิชาการและคุณธรรม เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ  ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันได้ปฏิบัติงานในระดับบริหารกระจายตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย

 

อ่านเพิ่มเติม: พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2)

DSPACE

NIDA Library

FaceBook

NIDA Site