SSL VPN

บริการ SSL VPN สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน เพื่อใช้เป็นสื่อในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งานจาก Modem, ADSL, WiFi, 3G หรือบริการจาก ISP ต่าง ๆ จากภายนอกให้สามารถใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ได้ หรือใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ IP Address ของสถาบัน โดยก่อนเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิการใช้งาน ดังนี้

 

 

   คู่มือการใช้งาน SSL VPN ด้วย Chrome และ Firefox บนระบบปฏิบัติการ Windowsดาว์นโหลด :  [.pdf]

  คู่มือการใช้งาน SSL VPN ด้วย Internet Explorer บนระบบปฏิบัติการ Windowsดาว์นโหลด :  [.pdf] 

 

 

 

การตั้งค่า Proxy Server

แหล่งข้อมูลจาก : http://itc.nida.ac.th/