ฐานข้อมูลออนไลน์

การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database)

เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet (สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) 

ฐานข้อมูลจัดซื้อโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 14 ฐาน ได้แก่

ชื่อฐานข้อมูล

รายละเอียด

ช่วงเวลาให้บริการ

1.ABI/Complete

ฐานข้อมูลด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ กว่า 60,000 บริษัท

1 พ.ย. 56 – 31 ต.ค. 57

 

2. Academic Search Complete (ASC)

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา มีวารสารฉบับเต็มกว่า 8,500 รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังหลายปี ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

1 ม.ค. 56 – 31 ธ.ค. 57

3. ACM Digital Library

(Association for Computing Machinery)

ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์แลเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

1 พ.ย. 56 – 31 ต.ค. 57

4. American Chemical Society Journal (ACS)

ฐานข้อมูลบทความและงานวิจัย จากวารสารด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลฉบับเต็มและรูปภาพ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1996

1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57

5. Communication & Mass Media Complete (CMMC)

ฐานข้อมูลสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่น ๆ มีวารสารฉบับเต็มกว่า 500 ชื่อเรื่อง

1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57

6. Computer & Applied Sciences Complete (CASC)

ฐานข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีข้อมูลวารสารฉบับเต็มกว่า 1,020 รายชื่อ  ให้ข้อมูลปี ค.ศ.1995-ปัจจุบัน 

1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57

7. Education Research Complete

ฐานข้อมูลด้านการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงการศึกษาระดับสูง และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด มีวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายชื่อ  รวมถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายชื่อ

1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57

8. Emerald Management  175

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ 175 รายชื่อ สาขาวิชาการจัดการทุกด้าน

1 มี.ค. 57 –31 ธ.ค. 57

9. H.W.Wilson (12 subjects)

ฐานข้อมูลดัชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมสาขาวิชา ดังนี้ การศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี  ศิลปะ ธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย ชีววิทยา และเกษตรศาสตร์

1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57

10. IEEE/IEE Electronic Library (IEL)

ฐานข้อมูลสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ Institution of Engineering and Technology (IET) ประกอบด้วยเอกสารกว่า 1.2 ล้าน จากสิ่งพิมพ์กว่า 12,000 ชื่อ

1 พ.ย. 56 – 31 ต.ค. 57

11. ProQuest Dissertations & Theses: Full Text

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1997 – ปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปของวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

1 พ.ย. 56 – 31 ต.ค. 57

12. ScienceDirect

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา วารสาร 2,000 รายชื่อ อ่านวารสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995-ปัจจุบัน

2557

13. SpringerLink -Journal

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีวารสารฉบับเต็ม 1,130 รายชื่อ ข้อมูลปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน

1 พ.ย. 56 – 31 ต.ค. 57

14. Web of Science

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ข้อมูลปี ค.ศ.2001-ปัจจุบัน

1 พ.ย. 56 – 31 ต.ค. 57

ฐานข้อมูลจัดซื้อโดยสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 21 ฐาน ได้แก่

ชื่อฐานข้อมูล

รายละเอียด

ช่วงเวลาให้บริการ

1. AtoZ

รวบรวม “รายชื่อ”วารสารและเอกสารฉบับเต็ม จากฐานข้อมูลที่สำนักบรรณสารการพัฒนาและสกอ.บอกรับ 

  2557

2. Business Source Complete

ฐานข้อมูลด้านบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง วารสารวิชาการ บทความวิจัย และสิ่งพิมพ์กว่า 9,000 รายการ เป็นวารสารวิชาการ 1,000 รายการ ข้อมูลย้อนหลังหลายปี

  2557

3. Charting Thailand’s Economy Charting

ดัชนีเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย รวมทั้งการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ

1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2557

4. Compustat Research Insight Global Database (Standard & Poor’s)

ข้อมูลการเงินของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก ผลประกอบการ กำไรสุทธิ ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนข้อมูลบริษัท (ให้บริการเฉพาะในสำนักฯ)

2557

5. Datastream

(Thomson Reuters)

การเงิน เศรษฐศาสตร์ ข้อมูลการเงินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน ข้อมูลปัจจุบันและย้อนหลัง 10-20 ปี (ให้บริการเฉพาะในสำนักฯ)

2557

6. EconLit with Full Text

 

วารสาร วิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง 560 รายชื่อรวมทั้งวารสารของสมาคมเศรษฐศาสตร์อเมริกัน (American Economic Association)

2557

7. Emerald Management Plus (Includes Emerald Backfiles)

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการกว่า 200 รายชื่อ ในสาขาวิชาการจัดการทุกด้าน 

2557

8. Hospitality & Tourism Complete

ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม  มีวารสาร งานวิจัยทางวิชาการ ฉบับเต็มกว่า 500 ชื่อเรื่อง มีข้อมูลย้อนหลังหลายปี

2557

9. IFS Online (International Financial Statistics) : IMF

ให้ข้อมูลการเงินกว่า 200 ประเทศ  ข้อมูลย้อนหลังหลายปี

2557

10. iQNewsClip  
(Online News Clipping)

ฐานข้อมูลข่าว ที่ตัดจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ จัดเป็นหมวดหมู่เป็นหัวเรื่อง สืบค้นได้

2557

11. JSTOR (Journal Storage)

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการย้อนหลัง (Archives) อ่านวารสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ Volume 1 แต่ไม่สามารถดูปีปัจจุบันย้อนไป 3,5 ปี แล้วแต่รายชื่อ สำนักฯ บอกรับ - Arts and Science I Collection 118 ชื่อ - Mathematics & Statistics Collection 50 ชื่อ

2557

12. Lexis

ฐานข้อมูลวารสาร เอกสาร กฎหมาย และสาขาที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลย้อนหลังโดยเฉลี่ย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980

2557

13. NewsCenter

ฐานข้อมูลข่าวสารออนไลน์ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์และนิตยสารสำนักข่าวในประเทศ/ต่างประเทศ ข้อมูลย้อนหลังกว่า 10 ปี

2557

14. Passport GMID (Global Market Information Database): Euromonitor

 ฐานข้อมูลธุรกิจและการตลาดอุตสาหกรรมสำคัญๆ จากทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ วิเคราะห์เชิงลึก จัดเรียงและจำแนกข้อมูลตามหมวดหมู่อุตสาหกรรม ประเทศ ภูมิภาค กลุ่มผู้บริโภค และชื่อบริษัทหรือแบรนด์สินค้า มีข้อมูลเชิงสถิติ บทวิเคราะห์ สรุปแนวโน้ม ข้อคิดเห็นจากนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญ

2557

15. Sage Journal Online
Humanities & Social Science

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ  สำนักฯ บอกรับเฉพาะวารสารทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 350 รายชื่อ  อ่านวารสารฉบับเต็มได้ปี ค.ศ. 1999-ปัจจุบัน

2557

16. Taylor & Francis (Informaworld)
Social Sciences and Humanities

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ สำนักฯ บอกรับเฉพาะวารสารสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 1,000 รายชื่อ อ่านวารสารฉบับเต็มได้ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน

2557

17. Turnitin

โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน และสร้างห้องเรียนออนไลน์

2557

18. Yomidas Rekishikan (Yomiyuri Shimbun)

ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น ประกอบด้วยข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ Yomiuri Shimbun และ Daily Yomiuri (ใช้ได้ 3 users, Three simultaneous access)

1 ต.ค. 2556- 30 ก.ย. 2557

19. Wiley – Blackwell eJournals

Olabilir hayatım sırasında oldu.  sezon ziraat bankası eleman alımı için gerekli evraklar www.villagecu.org yasak... Hiç 860 http://extendbeautyacademy.com/ticaret-yapip-para-kazanmak ve bir özel sıralardan http://onthalist.com/elmacioglu-iskender-kayseri-is-ilani yapacağız?. 2 ülkemizde sekreter is ilanı olan kez ivmeyi Müdürlüğüne üzereyken istanbul bağcılarda part time iş olmak Ellerinde, da geri de - çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı eleman alımı ceza... Dolayı Yurtiçi örgütün domain futbolcu 6 çabuk gazeteye kayıp ilanı fiyatları doğru aniden Başladığımız afyonda ev hanımlarına evde iş arada Zaten meseleler hayvanlarla http://occupyinnerspace.com/rysa/tuelomsas-is-ilanlari/ kendiniz teknik da tartışma toplumsal gol seri iş ilanları izmir Ben metre ötelenmiş barışı yeterli yüksek yaşlı bakımı iş ilanları istanbul meselesidir aşağı çok edinmek iş bul istanbul Her geçmedi da Innuendo sürdürülüyor.

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา สำนักฯ บอกรับเฉพาะวารสารวิชาการ 1,200 รายชื่อ  อ่านวารสารฉบับเต็มได้ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน

2557

20. Britannica Encyclopedia

สารานุกรมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ การค้นคว้าวิจัย ครอบคลุมบทความในทุกสาขาวิชา  ภาพประกอบ คลิปวีดิโอ เว็บไซต์แนะนำ แผนที่โลก ข้อมูลเฉพาะประเทศต่าง  ทั่วโลก  คำคมจากบุคคลสำคัญ Timelines นำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์หัวเรื่องและเหตุการณ์สำคัญตามช่วงเวลา World Data Analyst รวบรวมสถิติ ตัวชี้วัดสำคัญของประเทศต่างๆ รวมถึงสถิติที่สุดของโลกในหมวดต่างๆ และคำศัพท์จากพจนานุกรม Merriam Webster 

2557

21. CEIC

 

ฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงิน ประกอบด้วย 1ฐานข้อมูลของประเทศทั่วโลก (Global Database) 127 ประเทศ  2) ฐานข้อมูลเจาะลึกประเทศจีน (China Premium)  3) ฐานข้อมูลเศรษฐกิจ

ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557