ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมค่ะ
วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘

เทคนิคการเขียนบทคัดย่อและบทความวิจัยภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๓
จัดโดย สำนักบรรณสารการพัฒนา
วันอังคารที่    ๒๔   มีนาคม   ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสำนักบรรณสารการพัฒนา ชั้น ๖

เงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม
** เปิดลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘**
** รับจำนวนจำกัดเพียง ๔๐ ท่าน เท่านั้น **
** ผู้สมัครเข้าอบรมโปรดยืนยันการเข้าอบรมอีกครั้ง ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ **
หากไม่ได้รับการยืนยันกลับขอสงวนรายชื่อการพิจารณาการเข้าร่วมอบรมครั้งต่อไปค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการ โปรดคลิก

ลงทะเบียนออนไลน์  ผู้อบรมเต็มจำนวนแล้วค่ะ

ตรวจสอบรายชื่อ  โปรดคลิก