เปิดให้ทดลองใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. -  15 มิ.ย. 58

ฐานข้อมูล Academic OneFile

                     เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการสหสาขาวิชาการ  อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์  และบริหารธุรกิจ เป็นต้น โดยมีจำนวนบทความภายในกว่า 63 ล้านบทความ และมีรายชื่อวารสารกว่า 16,600 รายชื่อ  ซึ่งวารสารที่ได้รับการรับรอง  Peer-Reviewed จำนวน 7,769 ฉบับ และมีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 6,944

๊URL สำหรับเข้าทดลองใช้ :    กรุณาคลิก