ผู้อำนวยการสำนัก

ผศ.ดร.สุเทพ  ทองงาม

ผู้อำนวยการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3807 , 0-2727-3057

 

 

เลขานุการสำนัก

เสาวลักษณ์  ปัญญาภาส

เลขานุการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3808              

 

 

บรรณารักษ์และนักวิชาการ กลุ่มงานเทคนิค

กนกวรรณ  จันทร

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3773             

 

กรัณฑ์รัตน์  ประเสริฐธนากุล

บรรณารักษ์ชำนาญการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3840          

 

ณัฐกิจ  ฉัตรชัยกิจขจร

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3834    

 

ปัทมา  หมัดนุรักษ์

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3830 

 

บุษกร  แก้วพิทักษ์คุณ

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3825   

 

วิจิตร  อมรนพกุล

นักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3821

 

วันดี  มีดี

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3835

ศนิตา  สร้อยแสง

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3763

 

สายพิณ  จีนโน

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3827 , 02-3755000

 

สายสัมพันธ์  คีรีรัตน์

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 โทรศัพท์ : 0-2727-3828

 

สุนทรี  ตระการสุข

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3832

 

หทัยกานต์  วงศ์สวัสดิ์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3836

 

อารีวรรณ  ผลเศรษฐี

นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3842

 

อุไร  เหลืองบริสุทธิ์

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3819

อัญมณี  ทองทั่ว

นักเอกสารสนทศปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3822

 

 

บรรณารักษ์และนักวิชาการ  กลุ่มงานจดหมายเหตุ

พรทิพย์  โรจนพิทยากร

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

............................................

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3761

 

พุทธศาสน์  ยศกลาง

นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ

............................................

 

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3760

 

 

บรรณารักษ์และนักวิชาการ  กลุ่มงานบริการ

ภาวณา  เขมะรัตน์

บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3740

 

ศุภนิจ  ศรีรักษ์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3735

 

วรรณภรณ์  อนุอัน

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3733

 

ธิดารัตน์  แซ่หยี

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3731

 

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่อย  วินัยสุรเทิน

อาจารย์

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3767

 

ยุทธนา  แก้วซ้าย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3769

 

มัดยาดา  ปรียากร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3768

 

 

สำนักงานเลขานุการ  ( กลุ่มงานบริหารและธุรการ )

สุชิน  จิตต์เสรีภาพ

หัวหน้ากลุ่มงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3813

 

นิวัฒน์ชัย  ประเสริฐธนากุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3814

 

ปิยะวรรณ  สาตลี

พนักงานพิมพ์

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3813

 

สำรวย  ดีสุข

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3809

 

กันตยา  กาญจนวรรธนะ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3833

 

 

สุพชฌาย์  สุวรรณรัตน์

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3809

 

ประจวบ  แช่มแก้ว

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3809

 

อารี  กุลสอน

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3809

 

ธนศักย์  ปวงสุข

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3809

 

ฉัตรชัย  สุริยะยานนท์

พนักงานขับรถยนต์

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3809

 

นันท์นภัส  อุ่นนิ่ม

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3765

 

 

สำนักงานเลขานุการ ( กลุ่มงานการเงินและพัสดุ )

นัชชา  ทองประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3810

 

นันทิยา  ศรีสองเมือง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3810

 

 

สำนักงานเลขานุการ ( กลุ่มงานแผนและพัฒนาองค์การ )

นราวรรณ  พลทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3811

 

นันทธภร  ศิริโวหาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3811

 

กรองจิตร  สุขเกื้อ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3811

 

 

กลุ่มงานเทคนิค

อัปสร  นุชเนตร

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3818

 

อดิศักดิ์  ตาริกุล

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3841

 

คณิต  เชิดชัยภูมิ

พนักงานห้องสมุด

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3837

 

สุวรรณี  ปินตามูล

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3823

 

วราภร  ทิพมนตรี

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3824

 

 

กลุ่มงานจดหมายเหตุ

วรรณา  จิ๊สมัน

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3762

 

วันทนา  อารยะวีรสิทธิ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3763

 

 

กลุ่มงานบริการ

สุณีย์  บัวสุวรรณ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3742

 

ประทุมจรรยา  จิ๋วทองคำ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3742

 

อภิชาติ  ชมพูเอี่ยม

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3742

 

เพชรา  มุกลีลาศ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3738

 

วารินทิพย์  นงค์พรหมมา

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติการ

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3738

 

สวิง  ดูกระบือ

พนักงานห้องสมุด

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3738

 

พนิดา  คำแสน

พนักงานห้องสมุด

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3738

 

ทองปาน  ศรีวิเชียร

พนักงานห้องสมุด

............................................

email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3738