ชื่อ-สกุล :    ผศ.ดร.สุเทพ   ทองงาม   (ประธาน)

ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สัดกัด :  คณะสถิติประยุกต์

ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา

โทรศัพท์ : 0-2727-3807 , 0-2727-3057

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา : 

ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy (Computer Science)

Illinois Institute of Technology (สหรัฐอเมริกา)

ชื่อ-สกุล :    รศ.ดร.สุรพงค์  เอื้อวัฒนามงคล  (กรรมการ)

ตำแหน่ง :  รองศาสตราจารย์

สัดกัด :  คณะสถิติประยุกต์

โทรศัพท์ : 0-2727-3032

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา : 

Ph.D.(Computer Science) Southern Methodist University,U.S.A.

M.S.(Computer Science), Georgia Institute of Technology, U.S.A.

B.Eng.(Electrical Engineering), Chulalongkorn University, Thailand.

ชื่อ-สกุล :    รศ.ดร.จิรประภา   อัครบวร (กรรมการ)

ตำแหน่ง :  รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้อำนวยการหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) 

สัดกัด :  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์ : 0-2727-3481

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา :

Ph.D. Human Resource Development, University of Minnesota, U.S.A

(ทุนทบวงมหาวิทยาลัย)   M.S. (Human Resource Development), Pittsburg

State University, U.S.A ปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ-สกุล :    ผศ.ดร.ปราโมทย์  ลือนาม  (กรรมการ)

ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ

สัดกัด :  คณะสถิติประยุกต์

โทรศัพท์ : 02-727-3260

อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ-สกุล :    อ.หน่อย   วินัยสุรเทิน    (กรรมการและเลขานุการ)

ตำแหน่ง :  อาจารย์

สัดกัด :  สำนักบรรณสารการพัฒนา

โทรศัพท์ : 0-2727-3767

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา :  

M.S. (Computer Science) Western Michigan University, U.S.A.