CEIC

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บรรณารักษ์ ห้องสมุดชั้น 2

หรือ ติดต่อ 02-727-3737

หรือ

เข้าใช้ผ่านเว็บ ที่   http://www.ceicdata.com

Username & Password สำหรับใช้งานผ่านเว็บ >>  ที่นี่

 

 ***  กรุณาเข้าใช้ผ่าน VPN หรือ Proxy หากท่านเข้าใช้จากเครือข่ายภายนอกสถาบัน